برگزاری سلسله کلاسهای کمکهای اولیه و احیاء درواحد ستاد بحران مرکز بهداشت(جام جم)
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان، سلسله کلاس های کمک های اولیه و احیاء ویژه همیاران سلامت سازمان صداوسیما از تاریخ97/4/2تا 97/4/25 برگزار می شود.

همیاران سلامت سازمان که از سال گذشته به درخواست مرکز بهداشت و درمان برای برقراری تعاملات نزدیک تر و ایجاد یک ارتباط منسجم به منظور کاهش مشکلات بهداشتی و ارتقای فرهنگ خودمراقبتی در کارکنان سازمان به این مرکز معرفی شده‌اند، طبق برنامه ریزی های انجام شده، امسال در 4 گروه (هر گروه حدود 15 نفر) طی 28 ساعت آموزشی (مجموعا در 7 جلسه)در کلاس های کمکهای اولیه و احیاء شرکت می کنند.

هدف از برگزاری این کلاسهای آموزشی،ﮐﺴﺐ داﻧﺶﻻزم درزﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و احیاء ﺑﻪ ﺷﺎﻏلا نﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه درﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽِ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪﻣﺼﺪوﻣﺎن، ﻗﺒﻞازرﺳاندن آنها ﺑﻪﻣﺮاﮐﺰدرﻣﺎﻧﯽ است.

فراگیران در این کلاسها در خصوص شوک وحساسیت ها، گزش ها، خونریزی ها، جسم خارجی و قطع شدگی، تصادفات، شکستگی و دررفتگی، سقوط، پانسمان، مسمومیتها، سوختگی وغرق شدگی، برق گرفتگی، تریاژدرحوادث، آتل بندی وروشهای حمل مصدوم، احیاء و ... تحت آموزش تئوری و عملی قرار می گیرند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 تیر 1397