برگزاری دوره آموزشی متمرکز « آمار مقدماتی» در مرکز اصفهان
دوره آموزشی«آمار مقدماتی»با هدف آشنایی فراگیران با مفاهیم اولیه ریاضی و کاربرد آن در آمار مقدماتی و بکارگیری روش‌های آماری از تاریخ 96/11/1 تا96/11/3 به مدت 24 ساعت در مرکز اصفهان درحال برگزاری می­باشد.

در این دوره آموزشی تعداد 27 نفر از کارکنان شاغل در 21 مرکز سازمان با عناوین شغلی: کارمند اموال و انبار و بایگان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای احمد میرزایی تدریس می‌شود.

کسب دانش و مهارت لازم در شیوه‌های جمع آوری اطلاعات آماری، انجام محاسبات آماری، تحلیل شاخص‌های آماری و ترسیم نمودارهای آماری از ضرورت‌های برگزاری این دوره آموزشی می‌باشد.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر:آشنايي با مفاهيم اوليه آمار، تعريف و ضرورت علم آمار، جامعه‌ و نمونه آماري، صفت مشخصه جامعه آماري داده‌هاي جامعه آماري، اندازه‌گيري و مدل سازي، متغير‌هاي آماري و انواع آن، روش‌هاي عمده جمع‌آوري اطلاعات، متغيرهاي تصادفي، انواع متغيرهاي تصادفي، مقیاس های اندازه گیری متغیرها، فرضيه‌سازي، شناخت مساله، مجموعه‌ها و اعمال روي آنها، مفهوم مجموعه، تعلق و زيرمجموعه‌هاي يك مجموعه، مجموعه‌هاي مساوي و نامساوي، مجموعه‌هاي جدا از هم، مجموعه هاي متمم و مرجع، اجتماع و اشتراك مجموعه‌ها، خواص مجموعه‌ها، شاخصه‌هاي مركزي، ميانگين، ميانگين حسابي، ميانگين هندسي، ميانه، مد (نما)، خواص شاخصه‌هاي مركزي، شاخص‌هاي پراكندگي، دامنه تغييرات، چارك‌ها، قدرمطلق انحراف از ميانگين، واريانس و انحراف معيار، ضريب تغييرات، خواص شاخص‌هاي پراكندگي، نمونه‌گيري و دلایل آن، روشهای نمونه گیری، طريقه استفاده از جداول اعداد تصادفي، گروه بندي و طبقه بندي داده‌ها، بيان هندسي توزيع فراواني داده‌ها، شاخص های مرکزی و پراکندگی در طبقه بندی داده ها، جدول فراواني داده‌‌ها، تشكيل جدول توزيع فراواني، فراوانی مطلق، نسبی، تجمعی و درصد فراوانی ها، نرخ رشد و درصد تحقق، نمودارهاي آماري، خواص هر يك از نمودارها، همبستگي، ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن و رسم خط رگرسيون آشنا می‌شوند.

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 2 بهمن 1396