برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت درمرکز بهداشت و درمان سازمان
به همت مرکز بهداشت و درمان سازمان از روز شنبه 2 /97/4 تا 97/4/23 کارگاه کنترل عفونت ویژه نیروهای خدمات این مرکز برگزارمی شود.

شرکت‌کنندگان در دو گروه (6 ساعت آموزش برای هر گروه) به صورت تئوری و عملی تحت آموزش قرار می‌گیرند.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ارتقاء سطح سواد سلامت این همکاران درخصوص کنترل بهتر عفونت در مراکز بهداشتی- درمانی به منظور پیشگیری از بروز مواجهات شغلی، جلوگیری از انتقال بیماری به خود و سایرین و همچنین انجام اقدامات بعدی لازم در خصوص مواجهات شغلی می‌باشد.

شایان ذکر است فراگیران درخصوص بهداشت فردی وتغذیه مناسب، اصول اولیه کنترل عفونت شامل اهمیت ونحوه رعایت بهداشت دست وآشنایی با محلولهای ضدعفونی کننده، وسایل حفاظت فردی، آشنایی با راههای انتقال عفونت وایمنی کاردرمشاغل، اقدامات وکمکهای اولیه فوری، عوامل زیان آور شیمیایی درمحیط کاروروشهای کنترل خطردربرابرآنها، مخاطرات شیمیایی و بیولوژیکی و ویروسی (هپاتیت،ایدز،کزازو ...) ونحوه پیشگیری ازابتلا، مدیریت پسماندهای مراکزبهداشتی درمانی و بیمارستانی، بهداشت محیط و نظافت تجهیزات پزشکی، گندزدایی و ضدعفونی، ارگونومی درمحیط کارو ...با تدریس مریم مسلمی سرپرستار کنترل عفونت، آشنا می‌شوند.

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 تیر 1397