لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده و در حال اجرای سازمان در هفته جاری (14 تا 96/11/19)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده و در حال اجرای سازمان در هفته جاری (14 تا 96/11/19) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 بهمن 1396