لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (4/30 تا 97/5/4)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (4/30 تا 97/5/4) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 تیر 1397