لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم دی ماه (15 تا 97/10/20)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم دی ماه (15 تا 97/10/20) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 دی 1397