ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 98- 1397
ثبت نام آزمون مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال تحصیلی 98- 1397دربهمن ماه 1396

 حسب اطلاعیه دانشگاه عالی دفاع ملی مبنی بر پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 98 - 97 ،با توجه به شرايط مندرج در دستورالعمل آزمون ورودي دكتري 1397 (پيوست شماره1)، و نیز شرایط اختصاصی سازمان، افراد واجد شرايط ميتوانند با در دست داشتن مدارك ذيل جهت دريافت معرفي نامه حداكثر تا تاريخ 1397/1/31 به مدیریت ارتباطات آموزش واقع درساختمان اداری، طبقه سوم مراجعه نمايند. (تلفن تماس 22652817)

 

شرایط اختصاصی سازمان

1)  داشتن حداقل سه سال سابقه کار رسمی دائم در سازمان

2)  داشتن حداقل 9 سال ظرفیت خدمت معتبر از نظر بازنشستگی

توجه:

منظور از کارشناس ارشد رسیدن به رتبه ارشد در عنوان شغلی و درج آن در حکم استخدامی می باشد.

 

  مدارک ثبت نام

1- مدارک مندرج در دستورالعمل ثبت نام

 2- تصوير فرم­هاي تكميل شده مربوطه

        الف)  فرم ثبت نام اطلاعات فردی و شغلی داوطلب 

      ب) فرم ثبت نام اطلاعات سوابق خدمتی، مسئولیتی، آموزشی و پژوهشی 

 3- تصوير آخرين حكم استخدامي

 4- تصوير آخرين مدرك تحصيلي

 5- تعهدنامه تكميل­ شده(پيوست شماره 2)

 6- تأييديه تكميل شده معاونت مربوطه (پيوست شماره 3)

 

اداره کل آموزش سازمان

  

تاریخ انتشار: سه شنبه 17 بهمن 1396