آموزش در خدمت تولید برنامه‌های رادیویی
نتیجه ارزشیابی تعقیبی دوره تهیه‌کنندگی رادیویی در مراکز خلیج فارس، قزوین و آذربایجان شرقی نشان داد بعد از گذشت چند ماه از اجرای این دوره آموزشی 35 عنوان برنامه رادیویی بر مبنای محتوای آن تهیه و پخش شده است.

نتیجه ارزشیابی تعقیبی دوره تهیه‌کنندگی رادیویی در مراکز خلیج فارس، قزوین و آذربایجان شرقی نشان داد بعد از گذشت چند ماه از اجرای این دوره آموزشی 35 عنوان برنامه رادیویی بر مبنای محتوای آن تهیه و پخش شده است.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی نتیجه ارزشیابی تعقیبی دوره تهیه‌کنندگی رادیویی نشان داد میزان اثربخشی این دوره در سطح رفتار در مراکز خلیج فارس و قزوین (3.03) و در مرکز آذربایجان شرقی (3.42) بوده است که از نظر فراگیران و مدیران مستقیم آنها بالاتر از متوسط ارزیابی میشود. همچنین نتیجه بررسی های صورت گرفته نشان داد ضریب انتقال یادگیری در مراکز خلیج فارس و قزوین  (61.5) و در مرکز آذربایجان شرقی (65.5) که بالاتر از استانداردهای موجود در این زمینه است، بنابراین می‌توان دوره آموزشی را دوره‌ای اثربخش ارزیابی کرد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 13 تیر 1396