برگزاری کارگاه آموزشی پادکستینگ یا رادیو اینترنتی در مرکز خراسان رضوی
کارگاه آموزشی پادکستینگ با هدف ارتقای سطح دانایی و توانایی (مهارت) فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی – شغلی و سازمانی و با هدف تخصصی مهارت آموزی دبیران و سردبیران خبر در ساخت پادکستهای رادیویی از تاریخ 97/5/6 تا 97/5/8 توسط مدرسین کارگاه خانم مریم اکبری آزاد و آقای حسین اکبری به مدت 24ساعت در مرکز خراسان رضوی در حال برگزاری است.

    فراگیران پس از پایان دوره بایستی بتوانند پادکستینگ، امتیازات و ویژگی آن را توضیح دهند، تفاوت  پادکستینگ با سایر فنآوریهای رسانه ای را بیان کنند، موضوعات و محتواهایی را در قالب پادکستینگ ارائه دهند، پادکستهای مطرح ایرانی را بیان کنند، پادکست بسازند و آن را در سایت رادیو بارگذاری کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 مرداد 1397