انتصاب جناب آقای محمد ایرانی به حکم سمت مدیر آموزش معاونت امور استان ها
انتصاب جناب آقای محمد ایرانی به حکم سمت مدیر آموزش معاونت امور استان ها بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: شنبه 15 دی 1397