انتصاب آقای مرتضی قاسم زاده عراقی به سمت مدیر آموزش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی
انتصاب آقای مرتضی قاسم زاده عراقی به سمت مدیر آموزش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 آذر 1396