عناوین سمینارها و دوره های آموزشی معاونت سیما تابستان سال 1397
عناوین سمینارها و دوره های آموزشی معاونت سیما تابستان سال 1397بدین شرح می باشد:

برای مشاهده فایل PDF سمینارها و دوره های آموزشی معاونت سیما تابستان  کلیک کنید

تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 تیر 1397