نگاهي‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كارگاه‭ ‬آموزشي‭ ‬نورپردازي
كارگاه‭ ‬آموزشي‭ ‬نورپردازي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96،‭ ‬براي‭ ‬عنوان‭ ‬شغلي‭ ‬كارگردان‭ ‬ويدئو‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬نوبت‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬مركز‭ ‬خراسان‭ ‬رضوي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬براي‭ ‬69‭ ‬نفر،‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬آموزش‭ ‬سازمان‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

نورپردازي‭ ‬و‭ ‬بيان‭ ‬مفاهيم

ارزشيابي‌هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬بيانگر‭ ‬رضايت‭ ‬82‭ ‬درصدي‭ ‬فراگيران‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كارگاه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬شايان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬تقويم‭ ‬آموزشي‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬برگزاري‭ ‬اين‭ ‬كارگاه‭ ‬براي‭ ‬180‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬كارگردانان‭ ‬ويدئو‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬به‭ ‬بررسي‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬اين‭ ‬كارگاه‭ ‬آموزشي‭ ‬پرداخته‭ ‬مي‌شود‭.‬
 

ضرورت‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬برگزاري‭ ‬كارگاه

نقش‭ ‬نورپردازي‭ ‬در‭ ‬كيفيت‭ ‬بصري‭ ‬و‭ ‬زيبايي‌شناختي‭ ‬تصوير‭ ‬غيرقابل‭ ‬انكار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬تصوير‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬اثرگذاري‭ ‬بدون‭ ‬نورپردازي‭ ‬هدفمند‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬شده‭ ‬حاصل‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬اجراي‭ ‬نورپردازي‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬نورپرداز‭ ‬و‭ ‬طراحي‭ ‬آن‭ (‬در‭ ‬توليدات‭ ‬نمايشي‭) ‬به‭ ‬عهده‭ ‬مدير‭ ‬فيلم‌برداري‭ ‬است،‭ ‬تمام‭ ‬اين‭ ‬فرآيندها‭ ‬زيرنظر‭ ‬كارگردان‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬تأمين‭ ‬نظرات‭ ‬وي‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬كارگردانان‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬تأثيرات،‭ ‬كاركردها‭ ‬و‭ ‬محدويت‌هاي‭ ‬فرآيند‭ ‬نورپردازي‭ ‬آشنا‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬همفكري‭ ‬بهتري‭ ‬با‭ ‬مدير‭ ‬فيلم‌برداري‭ (‬در‭ ‬توليدات‭ ‬نمايشي‭) ‬يا‭ ‬نورپرداز‭ (‬در‭ ‬ساير‭ ‬توليدات‭) ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬انتخاب‭ ‬شيوه‭ ‬و‭ ‬سبك‭ ‬مناسب‭ ‬نورپردازي‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬كه‭ ‬سبك‭ ‬انتخابي‭ ‬تناسب‭ ‬كامل‭ ‬با‭ ‬متن‭ ‬يا‭ ‬ايده‭ ‬برنامه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬تأمين‭ ‬كننده‭ ‬نظرات‭ ‬زيبايي‌شناسانه‭ ‬كارگردان‭ ‬باشد‭.‬

 

‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬مباحث‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كارگاه

‭   ‬دلايل‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬هنري‭ ‬انجام‭ ‬نورپردازي

‭   ‬انواع‭ ‬نور‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬‮«‬آرايش‭ ‬پرتوها‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬دامنه‭ ‬تابش‮»‬

‭  ‬انواع‭ ‬نور‭ ‬به‭ ‬لحاظ‮«‬جهت‭ ‬كلي‭ ‬تابش‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬نقش‮»‬

‭   ‬نسبت‭ ‬نورپردازي‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬كنتراست‭ ‬تصوير،‭ ‬كنتراست‭ ‬صحنه‭ ‬و‭ ‬دامنه‭ ‬پويايي‭ ‬دوربين

‭   ‬شيوه‌هاي‭ ‬نورپردازي‭ ‬چهره

‭   ‬شيوه‌هاي‭ ‬نورپردازي‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬‮«‬تناليته‮»‬،‭ ‬‮«‬نسبت‭ ‬روشنايي‭ ‬پس‌زمينه‭ ‬و‭ ‬پيش‌زمينه‮»‬،‭ ‬‮«‬نحوه‭ ‬توزيع‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬سايه‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬سبك‮»‬

‭   ‬نورپردازي‭ ‬توليدات‭ ‬تك‭ ‬دوربينه‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬دوربينه

‭   ‬تأثيرات‭ ‬نورپردازي‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬كنترل‭ ‬كنتراست،‭ ‬كنترل‭ ‬Modeling،‭ ‬ايجاد‭ ‬Depth،‭ ‬فضاسازي‭ ‬و‭ ‬شخصيت‌پردازي

 

ديدگاه‭ ‬مدرس‭ ‬كارگاه‭) ‬مرتضي‭ ‬جان‌بخش)

مهم‌ترين‭ ‬دستاورد‭ ‬اين‭ ‬كارگاه‭ ‬براي‭ ‬فراگيران،‭ ‬بازخواني‭ ‬تأثيرات‭ ‬گسترده‭ ‬نورپردازي‭ ‬در‭ ‬فرآيند‭ ‬برنامه‌سازي‭ ‬و‭ ‬فيلم‌سازي‭ ‬است‭. ‬اگرچه‭ ‬فراگيران‭ ‬اين‭ ‬كارگاه‭ ‬عمدتاً‭ ‬فارغ‌التحصيل‭ ‬دانشگاه‭ ‬صداوسيما‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬توليد‭ ‬تلويزيوني‭ ‬بوده‌اند‭ ‬و‭ ‬واحد‭ ‬نورپردازي‭ ‬را‭ ‬گذرانده‌اند،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬بازخواني‭ ‬مطالب،‭ ‬فراگيري‭ ‬مطالب‭ ‬جديد‭ ‬و‭ ‬آشنايي‭ ‬با‭ ‬تجهيزات‭ ‬و‭ ‬مهارت‌هاي‭ ‬نوظهور‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬نورپردازي‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬ضروري‭ ‬است‭ ‬جاي‭ ‬چنين‭ ‬كارگاهي‭ ‬براي‭ ‬كارگردانان‭ ‬تلويزيوني‭ ‬محفوظ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مي‌تواند‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬كيفيت‭ ‬بالاتري‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬بصري‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬برتري‭ ‬در‭ ‬سازوكار‭ ‬زيبايي‌شناسانه‭ ‬تصوير‭ ‬تلويزيوني‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همكاري‭ ‬و‭ ‬همفكري‭ ‬بيش‌تري‭ ‬بين‭ ‬كارگردان‭ ‬و‭ ‬مدير‭ ‬فيلم‌برداري‭ ‬يا‭ ‬نورپرداز‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭. ‬توليدات‭ ‬تلويزيوني‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬عميقي‭ ‬دچار‭ ‬ضعف‭ ‬نورپردازي‭ ‬است‭. ‬نبود‭ ‬آگاهي‭ ‬كامل‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬تأثيرات‭ ‬نورپردازي‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬عوامل‭ ‬توليد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬برخي‭ ‬كارگردانان‭ ‬تلويزيوني‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬نبود‭ ‬همكاري‭ ‬و‭ ‬همفكري‭ ‬بين‭ ‬عوامل‭ ‬توليد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬كارگردان،‭ ‬مدير‭ ‬فيلم‌برداري،‭ ‬نورپرداز،‭ ‬تصويربردار،‭ ‬طراح‭ ‬صحنه‭ ‬و‭ ‬لباس،‭ ‬گريمور‭ ‬و‭ ‬تهيه‌كننده‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نورپردازي،‭ ‬عاملي‭ ‬اصلي‭ ‬اين‭ ‬ضعف‭ ‬مشهود‭ ‬است‭. ‬بنابراين‭ ‬چنين‭ ‬دوره‌هايي‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬وضعيت‭ ‬كنوني‭ ‬مؤثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬دليل‭ ‬اينكه‭ ‬نورپردازي‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬تجهيزات‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬تكنيك‌ها‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬مداوم‭ ‬دستخوش‭ ‬تحولات‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬است،‭ ‬چنين‭ ‬دوره‌هايي‭ ‬براي‭ ‬تكميل‭ ‬اطلاعات‭ ‬اهالي‭ ‬توليد‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬يك‌بار‭ ‬ضروري‭ ‬است‭.‬

 

 

‭  ‬آرش‭ ‬گودرزي‭ )‬كارگردان‭ ‬ويدئو،‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬مركز‭ ‬توليد‭ ‬فني‭ ‬سيما)

كارگاه‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بودن‭ ‬مدرس‭ ‬آن‭ ‬نقش‭ ‬مهمي‭ ‬در‭ ‬روزآمدي‭ ‬نيروهاي‭ ‬سازمان‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬تداوم‭ ‬آن‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬توانمندي‭ ‬صداوسيما‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬بينجامد‭. ‬تداوم‭ ‬اين‭ ‬كارگاه‭ ‬مفيد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬مي‌شود‭ ‬روزنه‌هايي‭ ‬براي‭ ‬روزآمدي‭ ‬دانش‭ ‬برنامه‌سازي‭ ‬به‭ ‬تدريج‭ ‬گشوده‭ ‬شود‭.‬

 

راضيه‭ ‬نورالدين‭ ‬موسي‭ )‬كارگردان‭ ‬ويدئو،‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬سه‭ ‬سيما)

از‭ ‬دستاوردهاي‭ ‬اين‭ ‬كارگاه‭ ‬آموزشي‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬تطبيق‭ ‬دانش‭ ‬همكاران‭ ‬محترم‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬و‭ ‬امكانات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬آشنايي‭ ‬با‭ ‬فناوري‌هاي‭ ‬روز‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حوزه‭ ‬فعاليت‭ ‬آن‌ها‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭. ‬محتواي‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كارگاه‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬نياز‭ ‬فراگيران‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬كاربرد‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬قابل‭ ‬قبولي‭ ‬است‭. ‬تدريس‭ ‬جناب‭ ‬آقاي‭ ‬جانبخش‭ ‬نقطه‭ ‬قوت‭ ‬كارگاه‭ ‬نورپردازي‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورتي‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬مدرسان‭ ‬نيز‭ ‬سطحي‭ ‬مشابه‭ ‬ايشان‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬قطعا‭ ‬استمرار‭ ‬اين‭ ‬كارگاه‌ها‭ ‬ارزشمند‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

 

سيده‭ ‬فهيمه‭ ‬تقوي ‭)‬كارگردان‭ ‬ويدئو‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬پنج‭ ‬سيما‭(

مطالب‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كارگاه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬استادان‭ ‬مربوط‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كيفي‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بالايي‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌شود‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬بالاي‭ ‬تغيير‭ ‬تجهيزات‭ ‬و‭ ‬تكنيك‌هاي‭ ‬ساخت‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬تلويزيوني‭ ‬در‭ ‬دنياي‭ ‬امروز،‭ ‬استمرار‭ ‬كلاس‌هاي‭ ‬فوق‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬شدن‭ ‬اطلاعات‭ ‬عوامل‭ ‬توليد‭ ‬اين‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬از‭ ‬ضروريات‭ ‬سازمان‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬بهره‌مندي‭ ‬همه‭ ‬كارگردانان‭ ‬ويدئو‭ ‬و‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬حوزه‭ ‬تصويربرداري‭ ‬و‭ ‬نورپردازي،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مباحث‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كارگاه‭ ‬آموزشي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬سازمان‭ ‬كاربرد‭ ‬گسترده‌اي‭ ‬دارد‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌شود‭.‬

 

كنترل‭ ‬‮«‬كنتراست‭ ‬تصوير‮»‬

يكي‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬وظايف‭ ‬در‭ ‬فرايند‭ ‬توليد‭ ‬فيلم‭ ‬يا‭ ‬برنامه‭ ‬تلويزيوني‭ ‬كنترل‭ ‬كنتراست‭ ‬تصوير‭ ‬است،‭ ‬زيرا‭ ‬كنتراست،‭ ‬نمود‭ ‬ظاهري‭ ‬و‭ ‬تاثير‭ ‬زيبايي‌شناسانه‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شكلي‭ ‬مشهود‭ ‬تغيير‭ ‬مي‌دهد‭.‬‮«‬كنتراست‮»‬‭(‬ Contrast‭)  ‬به‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬تضاد‭ ‬يا‭ ‬تفاوت‮»‬‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬و‭ ‬موضوع‌هاي‭ ‬درون‭ ‬قاب‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬عناصر‭ ‬و‭ ‬موضوع‌هاي‭ ‬درون‭ ‬قاب‭ ‬از‭ ‬جهات‭ ‬مختلفي‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬متفاوت‭ ‬يا‭ ‬متضاد‭ ‬باشند،‭ ‬انواع‭ ‬مختلفي‭ ‬از‭ ‬كنتراست‭ ‬وجود‭ ‬دارد؛‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬كنتراست‭ ‬اندازه،‭ ‬كنتراست‭ ‬فرم،‭ ‬كنتراست‭ ‬رنگ،‭ ‬كنتراست‭ ‬هم‌زمان‭ ‬و‭... ‬،‭ ‬اما‭ ‬مهمترين‭ ‬نوع‭ ‬كنتراست‭ ‬كه‭ ‬تاثير‭ ‬بسيار‭ ‬مشهودتري‭ ‬بر‭ ‬كيفيت‭ ‬بصري‭ ‬و‭ ‬هنري‭ ‬تصوير‭ ‬دارد‭ ‬‮«‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشنايي‮»‬‭ ‬است‭.‬‮«‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشنايي‮»‬‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬اختلاف‭ ‬درخشش‭ ‬بين‭ ‬تيره‌ترين‭ ‬و‭ ‬روشن‌ترين‭ ‬بخش‭ ‬تصوير‭ ‬است‭.‬

هر‭ ‬قدر‭ ‬بين‭ ‬تيره‌ترين‭ ‬و‭ ‬روشن‌ترين‭ ‬بخش‭ ‬تصوير،‭ ‬اختلاف‭ ‬درخششِ‭ ‬بيش‌تري‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬تعداد‭ ‬خاكستري‌هاي‭ ‬بين‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬كم‌تر‭ ‬باشد،‭ ‬كنتراست‭ ‬تصوير‭ ‬بيش‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

هر‭ ‬قدر‭ ‬بين‭ ‬تيره‌ترين‭ ‬و‭ ‬روشن‌ترين‭ ‬بخش‭ ‬تصوير،‭ ‬اختلاف‭ ‬درخششِ‭ ‬كم‌تري‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬تعداد‭ ‬خاكستري‌هاي‭ ‬بين‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬بيش‌تر‭ ‬باشد،‭ ‬كنتراست‭ ‬تصوير‭ ‬كم‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

عوامل‭ ‬موثر‭ ‬بر‭ ‬ميزان‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

1‭.‬طراحي‭ ‬صحنه‭ ‬و‭ ‬لباس‭: ‬با‭ ‬تغيير‭ ‬در‭ ‬اشيا،‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬جنس‭(‬ميزان‭ ‬انعكاس‭) ‬لباس‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬رنگ‭ ‬پس‌زمينه‌ها‭ ‬مي‌توان‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬يا‭ ‬افزايش‭ ‬داد‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل،‭ ‬طراح‭ ‬صحنه‭ ‬و‭ ‬لباس‭ ‬نقش‭ ‬مؤثري‭ ‬در‭ ‬تنظيم‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬ميزان‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬دارد‭.‬

2‭.‬نورپردازي‭: ‬با‭ ‬نورپردازي‭ ‬به‭ ‬صورت‌هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬مي‌توان‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬تغيير‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ميزان‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬تنظيم‭ ‬كرد‭. ‬نورپردازي‭ ‬به‭ ‬صورت‌هاي‭ ‬زير‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬تنظيم‭ ‬مي‌كند‭:‬

الف‭) ‬شدت‭ ‬‮«‬نور‭ ‬اصلي‮»‬‭: ‬هرقدر‭ ‬نور‭ ‬اصلي‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬فرايند‭ ‬نورپردازي‭ ‬پرشدت‌تر‭ ‬باشد‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ديافراگم‌هاي‭ ‬بسته‌تري‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬درنتيجه‭ ‬سايه‌هاي‭ ‬تيره‌تري‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‌آيند‭ ‬و‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬افزايش‭ ‬مي‌يابد‭.‬

ب‭) ‬كيفيت‭ ‬‮«‬نور‭ ‬اصلي‮»‬‭: ‬هر‭ ‬چند‭ ‬كيفيت‭ ‬نور‭ ‬اصلي‭ ‬به‭ ‬شكلي‭ ‬واقعي‭ ‬كنتراست‭ ‬را‭ ‬تغيير‭ ‬نمي‌دهد‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬تاثير‭ ‬بر‭ ‬وضوح‭ ‬سايه‌ها‭ ‬به‭ ‬طريقي‭ ‬ادراكي‭ ‬بر‭ ‬كنتراست‭ ‬اثر‭ ‬مي‌گذارد‭ ‬زيرا‭ ‬بيننده‭ ‬سايه‌هايي‭ ‬با‭ ‬لبه‭ ‬واضح‌تر‭ ‬را‭ ‬تيره‌تر‭ ‬احساس‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬درنتيجه‭ ‬كنتراست‭ ‬را‭ ‬بيش‌تر‭ ‬ادراك‭ ‬مي‌كند‭. ‬بنابراين‭ ‬نور‭ ‬اصلي‭ ‬با‭ ‬كيفيتِ‭ ‬‮«‬سخت‮»‬‭ (‬Hard light‭ ‬منظور‭ ‬نوري‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬پرتوهاي‭ ‬منظم‭) ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬ايجاد‭ ‬سايه‌هايي‭ ‬با‭ ‬لبه‭ ‬تيزتر‭ ‬و‭ ‬واضح‌تر‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬افزايش‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬اصلي‭ ‬با‭ ‬كيفيتِ‭ ‬‮«‬نرم‮»‬‭ (‬Soft light‭  ‬منظور‭ ‬نوري‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬پرتوهاي‭ ‬نامنظم‭) ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬ايجاد‭ ‬سايه‌هايي‭ ‬با‭ ‬لبه‭ ‬پهن‌تر‭ ‬و‭ ‬ناواضح‌تر‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬مي‌دهد‭.‬

‭ ‬پ‭) ‬‮«‬نور‭ ‬پُركننده‮»‬‭: ‬‮«‬نور‭ ‬پُركننده‮»‬‭(‬Fill light‭)  ‬نوري‭ ‬است‭ ‬همواره‭ ‬نرم،‭ ‬با‭ ‬شدت‭ ‬كم‌تر‭ ‬از‭ ‬نور‭ ‬اصلي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نواحي‭ ‬سايه‭ ‬تابانده‭ ‬مي‌شود‭ ‬تا‭ ‬سايه‌ها‭ ‬را‭ ‬روشن‌تر‭ ‬سازد‭ ‬و‭ ‬درنتيجه‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهد‭. ‬بنابراين،‭ ‬اصلي‌ترين‭ ‬تاثير‭ ‬نور‭ ‬پُركننده‭ ‬در‭ ‬كنترل‭ ‬كنتراست‭ ‬تصوير‭ ‬است،‭ ‬هرچند‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬روشن‭ ‬ساختن‭ ‬سايه‌ها‭ ‬جلوه‭ ‬‮«‬بُعد‮»‬‭  (‬Depth‭) ‬و‭ ‬‮«‬بافت‮»‬‭ (‬Texture‭) ‬را‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬تصوير‭ ‬كاهش‭ ‬مي‌دهد‭.‬بدين‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نورپُركننده‭ ‬به‌ويژه‭ ‬با‭ ‬شدتي‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬نور‭ ‬اصلي‭ ‬سايه‌هايي‭ ‬روشن‌تر‭ ‬حاصل‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬كاهش‭ ‬مي‌يابد‭. ‬به‭ ‬شكل‭ ‬خلاصه‭ ‬مي‌توان‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬عامل‭ ‬كنترل‭ ‬كننده‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬در‭ ‬فرايند‭ ‬نورپردازي‭ ‬تفاوت‭ ‬شدت‭ ‬‮«‬نور‭ ‬اصلي‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬نور‭ ‬پُركننده‮»‬‭ ‬است؛‭ ‬اين‭ ‬تفاوت‭ ‬با‭ ‬مفهومي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬نسبت‭ ‬نورپردازي‮»‬‭(‬Lighting ratio‭)  ‬بيان‭ ‬مي‌شود‭. ‬هرقدر‭ ‬نور‭ ‬پُركننده‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬نور‭ ‬اصلي‭ ‬كم‌شدت‌تر‭ ‬باشد،‭ ‬سايه‌ها‭ ‬تيره‌تر‭ ‬،‭ ‬‮«‬نسبت‭ ‬نورپردازي‮»‬‭ ‬بالاتر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬بيش‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬مدير‭ ‬فيلم‌برداري‭ (‬در‭ ‬توليدات‭ ‬نمايشي‭) ‬يا‭ ‬نورپرداز‭ (‬در‭ ‬ساير‭ ‬توليدات‭) ‬پيش‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬فيلم‌برداري‭ ‬با‭ ‬مشاوره‭ ‬با‭ ‬كارگردان‭ ‬براي‭ ‬تك‭ ‬تك‭ ‬صحنه‌ها‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬فضاي‭ ‬صحنه‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬دراماتيك‭ ‬آن‭ ‬‮«‬نسبت‭ ‬نورپردازي‮»‬‭ ‬معيّني‭ ‬انتخاب‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬مي‌نمايد‭.‬

‭ ‬3‭.‬دامنه‭ ‬پويايي‭ ‬دوربين‭: ‬‮«‬دامنه‭ ‬پويايي‭ ‬دوربين‮»‬‭ ‬
‭(‬Dynamic range‭) ‬به‭ ‬معناي‭ ‬توانايي‭ ‬دوربين‭ ‬در‭ ‬ثبت‭ ‬صحنه‌هاي‭ ‬پركنتراست‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دوربين‌‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬يكسان‭ ‬نيست‭. ‬اين‭ ‬ويژگي‭ ‬تاثير‭ ‬بسيار‭ ‬مشهودي‭ ‬بر‭ ‬ميزان‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬دارد‭. ‬هرقدر‭ ‬دامنه‭ ‬پويايي‭ ‬دوربين‭ ‬بيش‌تر‭ ‬باشد‭ ‬تصاويري‭ ‬با‭ ‬كنتراستِ‭ ‬تيرگي‭- ‬روشنايي‭ ‬كم‌تر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‌آيد‭.‬

‭ ‬4‭. ‬فيلترها‭: ‬برخي‭ ‬فيلترها‭ ‬نظير‭ ‬‮«‬فيلترهاي‭ ‬كاهنده‭ ‬كنتراست‮»‬‭ ‬يا‭ ‬‮«‬فيلتر‮»‬‭ ‬Graduated ND‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬مي‌دهند‭.‬

5‭.‬نور‭ ‬ناخواسته‭: ‬‮«‬نور‭ ‬ناخواسته‮»‬‭(‬Optical‭ ‬flare‭)  ‬مثل‭ ‬نور‭ ‬خورشيد‭ ‬كه‭ ‬مستقيم‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬لنز‭ ‬مي‌تابد،‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬مي‭ ‬دهد‭.‬

6‭.‬گزينه‌هاي‭ ‬الكترونيك‭ ‬موثر‭ ‬بر‭ ‬كنتراست‭ ‬در‭ ‬دوربين‭ ‬تصويربرداري‭: ‬اين‭ ‬گزينه‌ها‭ ‬مي‌توانند‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬يا‭ ‬افزايش‭ ‬دهند‭.‬

‭ ‬7‭.‬گزينه‌هاي‭ ‬موثر‭ ‬بر‭ ‬كنتراست‭ ‬در‭ ‬نرم‭ ‬افزارهاي‭ ‬ويرايش‭ ‬تصوير‭: ‬اين‭ ‬گزينه‌ها‭ ‬مي‌توانند‭ ‬كنتراست‭ ‬تيرگي‭- ‬روشناييِ‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬يا‭ ‬افزايش‭ ‬دهند‭. ‬تصاوير‭ ‬پُركنتراست‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬بصري‭ ‬پرانرژي‌تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬فضاي‭ ‬پُرتنش‌تري‭ ‬دارند‭. ‬درحالي‭ ‬كه‭ ‬تصاوير‭ ‬كم‌كنتراست‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬بصري‭ ‬كم‌انرژي‌تر‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬لطيف‌تر‭ ‬هستند‭.‬

معرفي‭ ‬منابع

علاقه‌مندان‭ ‬مي‌توانند‭ ‬براي‭ ‬مطالعه‭ ‬بيش‌تر‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬زير‭ ‬مراجعه‭ ‬كنند‭:‬

1‭.‬تكنيك‭ ‬نورپردازي‭ ‬در‭ ‬سينما‭ ‬و‭ ‬تلويزيون،‭ ‬جرالد‭ ‬ميلرسون،‭ ‬ترجمه‭ ‬حميد‭ ‬احمدي‭ ‬لاري‭ ‬و‭ ‬فواد‭ ‬نجف‌زاده،‭ ‬انتشارات‭ ‬سروش،‭ ‬1384

2‭.‬نورپردازي‭ ‬براي‭ ‬ويدئو،‭ ‬جرالد‭ ‬ميلرسون،‭ ‬ترجمه‭ ‬حميد‭ ‬احمدي‭ ‬لاري،‭ ‬مركز‭ ‬پژوهش‌هاي‭ ‬سيما،‭ ‬1387

3‭.‬نور‭ ‬و‭ ‬نورپردازي،‭ ‬حميد‭ ‬احمدي‭ ‬لاري،‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬آموزش‭ ‬صداوسيما،‭ ‬1386

4‭.‬تكنيك‌ها‭ ‬و‭ ‬مفاهيم‭ ‬تصويربرداري،‭ ‬مرتضي‭ ‬جان‌بخش،‭ ‬مركز‭ ‬پژوهش‌هاي‭ ‬سيما،‭ ‬1396

5‭.‬فيلم‭ ‬و‭ ‬ويدئو‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬ديجيتال،‭ ‬فرخ‭ ‬مجيدي،‭ ‬1391

6‭.‬تكنيك‌ها‭ ‬و‭ ‬مفاهيم‭ ‬فيلم‌برداري،‭ ‬محمد‭ ‬رحيمي،‭ ‬نشر‭ ‬ساقي،‭ ‬1394

7‭.‬نورپردازي‭ ‬سينما‭ ‬و‭ ‬ويدئو،‭ ‬بلين‭ ‬براون،‭ ‬ترجمه‭ ‬رضا‭ ‬نبوي،‭ ‬نشر‭ ‬افكار،‭ ‬1393

8‭.‬مجموعه‭ ‬فيلم‭ ‬آموزشيِ‭ ‬‮«‬قدرت‭ ‬نورپردازي‮»‬،‭ ‬بيل‭ ‬هولشف‭ ‬نيكوف،‭ ‬1999

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 تیر 1397