برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و احیاء ویژه همکاران ستادبحران در مرکز بهداشت و درمان سازمان
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان کارگاه آموزشی «کمک های اولیه و احیاء» ویژه تعدادی از همکاران ستاد بحران از تاریخ 97/5/27 تا 97/11/30 به مدت 28 ساعت در سالن جلسات مرکز بهداشت و درمان در حال برگزاری است.

 در این کارگاه آموزشی تعداد 25 نفر از فراگیران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر فرهاد رحمتی متخصص طب اورژانس ارائه می‌شود.

هدف از برگزاری این کارگاه  ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و احیاء هنگام حوادث و بحران در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽِ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻗﺒﻞ از رﺳاندن آنها ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ است.

فراگیران در خصوص شوک و حساسیت ها، گزش ها، خونریزی ها، جسم خارجی و قطع شدگی، تصادفات، شکستگی و در رفتگی، سقوط، پانسمان، مسمومیت ها، سوختگی و غرق شدگی، برق گرفتگی، تریاژ در حوادث، آتل بندی و روش‌های حمل مصدوم واحیاء، تحت آموزش تئوری و عملی قرار می گیرند. 

تاریخ انتشار: سه شنبه 30 مرداد 1397