برگزاری کارگاه آموزشی « کنترل عفونت ویژه کارکنان آزمایشگاه»
کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه کارکنان آزمایشگاه مرکز بهداشت و درمان سازمان با حضور کارکنان واحد تجهیزات پزشکی، بهداشت، سرپرستار کنترل عفونت، مدیر پرستاری و مسئول واحد آموزش روز چهارشنبه 24 آبان از ساعت 14 الی 18 در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی حدود 32 نفر از کارکنان مرکز شرکت داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای انوشیروان سلطانی، پرستار و سوپروایزر کنترل عفونت ارائه شد.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، بازآموزی روش‌های پیشگیری از انتقال عفونت و کنترل هر چه بهتر عفونت به ویژه توسط کارکنان محترم آزمایشگاه مرکز بوده است.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر:  تعریف درست عفونت و انواع عفونت ها، شستشوی دست و استفاده از دستکش، مواجهات شغلی از جمله نیدل استیک، تزریقات ایمن، سالم سازی محیط، تمیز کردن و گندزدایی وسایل، آشنا شدند

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 آبان 1396