برگزاری کارگاه آموزشی« آشنایی با نحوه و کاربرد مواد و محلولهای شیمیایی» در سالن جلسات لابراتوار سازمان
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه و کاربرد مواد و محلول‌های شیمیایی و کمک‌های اولیه مواجهات شغلی» ویژه کارکنان شاغل در لابراتوار سازماناز تاریخ 97/5/21 تا 97/6/4 به مدت 12 ساعت در حال برگزاری است.

 این کارگاه با حضور 30 نفر از کارکنان شاغل در واحد لابراتوار سازمان تشکیل شده است و محتوای آموزشی آن توسط سرکار خانم مریم فرزانه ارائه می‌شود.

هدف از برگزاری این کارگاه پیشگیری از مواجهات شغلی و افزایش توانمندی فراگیران در حوزه کمک‌های اولیه ضروری مرتبط هنگام مواجهات شغلی است.

در کارگاه آموزشی فوق به مباحثی نظیر: طبقه بندی عوامل شیمیایی، ارزیابی خطرات و پیشگیری از مواجهات شغلی، شناسایی راه های ورود مواد شیمیایی و آلاینده ها به بدن و پیشگیری از ورود آنها به بدن، سموم سیستمیک، وسایل حفاظت فردی، مدیریت و کنترل خطرات، اقدامات کنترلی فردی و محیطی و کمک‌های اولیه ضروری هنگام مواجهات شغلی پرداخته می‌شود.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 مرداد 1397