برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه و کاربرد مواد و محلولهای شیمیایی» در ستاد مدیریت بحران مرکز بهداشت ودرمان
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه و کاربرد مواد و محلول های شیمیایی و کمک های اولیه مواجهات شغلی ویژه کارکنان برق و انرژی اداره کل تأسیسات سازمان از تاریخ 10 تا25 شهریورماه به مدت 12 ساعت در حال برگزاری است.

در این کارگاه آموزشی حدود 30 نفر از کارکنان برق و انرژی اداره کل تأسیسات سازمان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط سرکارخانم مریم فرزانه ارائه می‌شود.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی پیشگیری از مواجهات شغلی و افزایش توانمندی در حوزه کمک های اولیه ضروری مرتبط هنگام مواجهات شغلی است.

مباحث مطرح شده در کارگاه در خصوص طبقه بندی عوامل شیمیایی، ارزیابی خطرات و پیشگیری از مواجهات شغلی، شناسایی راه های ورود مواد شیمیایی و آلاینده ها به بدن و پیشگیری از ورد آنها به بدن، سموم سیستمیک، وسایل حفاظت فردی، مدیریت و کنترل خطرات، اقدامات کنترلی فردی و محیطی و کمک های اولیه ضروری هنگام مواجهات شغلی می‌باشد.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 شهریور 1397