ارسال نتایج آزمون زبان فارسی، انگلیسی عربی به اداره کل منابع انسانی
نتایج آزمون‌های زبان فارسی، انگلیسی، عربی تهران و مراکز که در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد برای اعمال در احکام حقوقی همکاران به اداره کل منابع انسانی اعلام شد.

 نتایج آزمون‌های زبان فارسی، انگلیسی، عربی تهران و مراکز که در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد برای اعمال در احکام حقوقی همکاران به اداره کل منابع انسانی اعلام شد.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی در آزمون‌های زبان فارسی، انگلیسی و عربی به‌طورکلی 534 نفر از همکارانی حدنصاب نمره قبولی را کسب کرده‌اند که لیست مشخصات و نمره 136 نفر قبول‌شدگان آزمون زبان فارسی،271 نفر قبول‌شدگان آزمون زبان انگلیسی و 127 نفر قبول‌شدگان آزمون زبان عربی طبق نامه شماره 9410/21981/م تاریخ 1396/3/1 برای اعمال در احکام حقوقی و ترفیعات همکاران به اداره کل منابع انسانی اعلام شد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 خرداد 1396