لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم دی ماه (8 تا 97/10/13)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم دی ماه (8 تا 97/10/13) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 دی 1397