برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل فیلم وسریال درمرکز گیلان
دوره آموزشی « تجزیه و تحلیل فیلم وسریال» ویژه تهیه‏ کنندگان و کارگردانان با هدف افزایش سطح ادراک و احساس درست از ترکیب عناصر مختلف زیبائی شناسی فیلم و رساندن آنها به مهارتی که قادرباشند احساس را با علم و علم را با احساس دربیامیزند و ارتباط بهتری با مخاطبان رسانه برقرارکنند در مرکز گیلان در حال برگزاری است.

در تحلیل فیلم، فرم و محتوا به عنوان عناصری تلقی می شوند که به نحو جدایی ناپذیری به هم گره خورده اند. فرم یک فیلم از دل محتوای آن بیرون می آید و محتوا مخلوق عناصر فرمال آن فیلم است. تجزیه و تحلیل فیلم یک روش مهندسی معکوس است که با بازگشت به فیلم و بررسی دقیق ارتباط همه عناصر فیلم با یکدیگر و چگونگی پردازش اطلاعات در ذهن، شکل گیری احساسات تماشاگر را بررسی کرده و ویژگی های عناصر مختلف برنامه سازی رمزگشایی می شود.از آنجاکه نبود آگاهي سازندگان برنامه هاي تلويزيوني از ترکیب صحیح عناصرمختلف فیلم، باعث ارائه محصولات فاقد کیفیت و جذابيت می شود،  آموزش ملاک های مهم درک و داوری فیلم (متن، میزانسن، تدوین و صدا) به برنامه سازان برای افزايش جذابيت و برقراری تعامل مخاطبان با برنامه هاي تلويزيوني ضرورت دارد.

این دوره آموزشی از تاریخ13 تا 16 مرداد 1397 به مدت 32 ساعت توسط مدرس دوره  آقای حمیدرضا حافظی در حال اجرا است.

فراگیران در این دوره با موضوعات مختلف درونمایه، شخصیت، ساختار، ترکیب بندی تصویر، دوربین متحرک و حرکات بازیگران، نور و دیگر عناصر میزانسن، تدوین و صدا آشنا می شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 مرداد 1397