برگزاری کارگاه « بازآموزی نسخه خوانی» در مرکز بهداشت و درمان صدا وسیما
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان کارگاه بازآموزی نسخه خوانی از تاریخ 17 تا 24 مردادماه به مدت 12ساعت در حال برگزاری است.

 در این کارگاه تعداد 30 نفر از تکنسین‌های داروخانه (در دو گروه) از ساعت 12 تا 14 حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر داوود فیضی ارائه می‌شود.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی پیشگیری از خطاهای شایع در نسخه خوانی و افزایش توانمندی تکنسین های داروخانه در این خصوص می‌باشد.

شرکت‌کنندگان در کلاس با مباحثی نظیر: اَشکال دارویی، اشتباهات نسخه خوانی، رفتار حرفه ای و بیمه گری آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 23 مرداد 1397