برگزاری دوره آموزشی تولید چند رسانه‌ای درمرکز مازندران
دوره آموزشی تولید چند رسانه‌ای با هدف آشنایی فراگیران با مراحل تولید وساخت برنامه های چند رسانه ای از تاریخ 96/8/6 تا96/8/11 شامل 3 درس به شرح زیردر مرکز مازندران به صورت منطقه‌ای و به مدت 50 ساعت ویژه تهیه‌کنندگان رادیویی از مراکز گلستان، سمنان، خراسان شمالی، قم و مازندران در حال برگزاری است.

آشنایی با نرم افزار photo shop توسط مدرس دوره آقای حسین رضایی به مدت 12 ساعت، آموزش نرم افزار ادوب پریمیر پروسی سی Adobe Premiere Pro ccتوسط مدرس دوره آقای بهروز شکوری به مدت 20 ساعت وآشنایی با مقدمات ساخت یک پروژه چند رسانه ای توسط مدرس دوره آقای سبحان محمدی 18 ساعت.

فراگیران پس از پایان این دوره بایستی بتوانند متن را به تصاویر گرافیکی اضافه نمایند، در هنگام  تولید برنامه از جلوه های ویژه استفاده نمایند، تغییر تصاویر گرافیکی با استفاده از فیلترها انجام دهند و بتوانند طرح های گرافیکی را ذخیره نمایند، ابزارهای پریمیر را در تدوین برنامه بکار بندند، sequenceجدید خلق نمایند، تایم لاین و کارکـردهای آن را توضیح دهند، برنـامه تلويـزيوني 10 دقيقـه اي را از مرحلـه كپـچر ( (Capture تا مرحلـه نهـایی fine cutبا توجه به جنبه هاي زيبايي شناسانه اديت كنند، مفهوم چند رسانه ايي وتفاوت بين media  و Multimedia را توضيح دهند، ساخت و جمع آوری عناصر چندرسانه ای را شرح دهند، گامهای تولیدي كم حصول مالتي مديا را بیان نموده و در نهایت یک برنامه چند رسانه ای تولید نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 آبان 1396