برگزاری کارگاه آموزشی کمکهای اولیه و احیاء درواحدستاد بحران مرکزبهداشت (جام جم)
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان،کلاس کمکهای اولیه و احیاء ویژه تعدادی از همکاران شاغل در فرستنده های تلویزیونی از تاریخ3 تا 31 تیرماه 97 به مدت 16 ساعت برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این کلاسهای آموزشی، ﮐﺴﺐداﻧﺶﻻزم درزﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و احیاء ﺑﻪ ﺷﺎﻏلان ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه درﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽِ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن، ﻗﺒﻞازرﺳاندن آنها ﺑﻪﻣﺮاﮐﺰدرﻣﺎﻧﯽ است.

ازآنجا که ایستگاه‌های فرستنده در مناطق کوهستانی وغالبا" صعب العبور واقع شده‌اند کارکردن در واحد فرستنده های تلویزیونی وافام بسیاردشواراست واین همکاران میبایست حتما" توانمندی های لازم درخصوص کمک های اولیه واحیاء را کسب نمایند تا درمواقع لزوم واضطراری بتوانند از دانش خود استفاده کنند.

فراگیران در این کلاسها در خصوص شوک وحساسیت‌ها، گزش‌ها، خونریزی‌ها، جسم خارجی و قطع شدگی، تصادفات، شکستگی ودررفتگی، سقوط، پانسمان، مسمومیتها، سوختگی وغرق شدگی، برق گرفتگی، تریاژدرحوادث، آتل بندی وروشهای حمل مصدوم، احیاء و ...با تدریس آقای دکتر فرهاد رحمتی متخصص طب اورژانس تحت آموزش تئوری و عملی قرار می گیرند.

شایان ذکر است، دانستن کمکهای اولیه و احیاء برای همه لازم است؛ حتی اگر کسی مایل نباشد درموقعیتی پرتنش قرار بگیرد تا آن رابه کاربندد. البته این مهارت به هیچ وجه جای مراقبتهای پزشکی را نمیگیرد، ولی تا رساندن مصدوم به مراکزدرمانی میتواند سودمند باشد و اگربه درستی انجام شود، به خوبی میتواند فاصله بین مرگ و زندگی، بهبود سریع وبستری درازمدت، یا معلولیت وآسیب گذارابه ما نشان دهد.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 تیر 1397