برگزاری سمینارآموزشی «قدرتِ نرم افزار – نرم افزارِ قدرت – افزارِ قدرت نرم» در مرکز کیش
سمینار آموزشی « قدرتِ نرم افزار – نرم افزارِ قدرت – افزارِ قدرت نرم » با هدف ارتقای سطح دانش، توانایی و نگرش مدیران با مفاهیم قدرت نرم افزار- نرم افزار قدرت- افزار قدرتدر تاریخ 96/8/25 به مدت 8 ساعت در مرکز کیش برگزارشد.

در این سمینار آموزشی تعداد 35نفر از مدیران و کارشناسان مرکز حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر عباس موزون ارائه شد.این سمینار اثرگذارترین ابزار برای افزایشِ توانِ نرمِ سازمان را (مستند به مدارک و دلایل) می‌شناساند و بدین ترتیب بسیاری از اقداماتِ سازمان صداوسیما (به عنوان یکی از مسئول­ترین نهادهای اثرگذار بر توان نرمِ کشور) در راستای تقویتِ همان ابزار جهت ­دهیِ می‌باشد و «پراکندگی اقدامات» و «اتلاف منابع» بطور چشمگیری کاسته می‌شود.

فراگیران در این سمینار با مباحثی نظیر: قدرت نرم‌افزار (تشریح و نتیجه‌گیری)، افزار ‌قدرت نرم ( تشریح و نتیجه‌گیری)، نرم افزار قدرت ( تشریح و نتیجه‌گیری)، محورمختصات فازی جایگاه نیروی انسانی و توازن قوا در توان نرم کشورآشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 آبان 1396