لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (22 تا 27 /97/10)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (22 تا 27 /97/10) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 دی 1397