انتصاب جناب آقای سید مهدی شیخ الاسلامی به سمت مدیر آموزش معاونت سیاسی
انتصاب جناب آقای سید مهدی شیخ الاسلامی به سمت مدیر آموزش معاونت سیاسی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 4 مهر 1397