برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی برنامه‌های رادیویی (مقدماتی) در معاونت صدا
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و با هدف آشنایی با فعالیت های نظارت و ارزیابی و گونه های آن در حوزۀ برنامه سازی برای ارزیابان رادیو در حال برگزاری است.

این کارگاه آموزشی شامل 3 درس به شرح زیر می‌باشد:

درس اول: آشنایی با کلیات فعالیت های نظارت و ارزیابی در رادیو به مدت 12 ساعت از تاریخ 97/2/23   توسط مدرس دوره آقای حسن نعمتی‌پور روزهای یکشنبه از ساعت9 تا 11 و روزهای سه‌شنبه از ساعت 13.30 تا 15.30 در حال اجرا است.

درس دوم: نقد و بررسی برنامه های رادیویی با گرایش محتوایی، زبانی و بیانی (ارزیابی یک برنامه رادیویی از حیث محتوا و جنبه های زبانی و بیانی) به مدت 18 ساعت اجرا می شود.

درس سوم: نقد و بررسی برنامه های رادیویی با گرایش ساختاری، موسیقیایی و فنی  (ارزیابی یک برنامه رادیویی از حیث فورمت بندی، تدوین و کاربرد موسیقی و جهات فنی) به مدت 18 ساعت اجرا می شود.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397