برگزاری دوره آموزشی تابلو کنترل مولد برق اضطراری درمرکز کرمان
دوره آموزشی تابلو کنترل مولد برق اضطراری با هدف ارتقاء سطح دانش فنی همکاران اداره کل ساختمان و تأسیسات در خصوص نگهداری و تعمیرات تابلوهای کنترل مولد برق اضطراری، در مرکز کرمان برگزارشد.

دوره آموزشی تابلو کنترل مولد برق اضطراری با هدف ارتقاء سطح دانش فنی همکاران اداره کل ساختمان و تأسیسات در خصوص نگهداری و تعمیرات تابلوهای کنترل مولد برق اضطراری، در مرکز کرمانبرگزار شد. این دوره آموزشی با شرکت تکنسین ها، کمک مهندسین و مهندسین تأسیساتاز تاریخ 11الی 13شهریور  به مدت 24ساعت توسط مدرس دوره  آقای مهندس خسروی اجراشد.

فراگیران در این دوره با مباحث نحوه تولید الکتریسیته، روشهای کنترل ولتاژ و تحریک ژنراتور،انواع سنسورها و روشهای استفاده تایمر، رله و نقشه خوانی مدار فرمان چنج اور و انواع کلیدها ،مدارزمان استارت، Shut up و هیتر، دینام و..........- انواع مولد برق اضطراری آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 شهریور 1396