برگزاری کارگاه« بازآموزی ایمنی بیماران» در مرکز بهداشت و درمان سازمان
به اهتمام مرکز بهداشت و درمان سازمان کارگاه بازآموزی ایمنی بیماران ویژه پزشکان و پرستاران شاغل در این مرکز از تاریخ 22 تا 29 مردادماه در حال برگزاری است.

در این کارگاه آموزشی حدود 25 نفر از فراگیران حضور دارند که به 2 گروه (4ساعت آموزش برای هر گروه) تقسیم شدند و محتوای آموزشی آن توسط  آقای دکتر فرهاد رحمتی تدریس می‌شود.هدف از برگزاری این کارگاه  افزایش سطح آگاهی درباره ایمنی بیماران، اجرای استانداردهای ایمنی بیماران و مدیریت خطر در این خصوص است.

از جمله مباحث مطرح شده می‌توان به عفونتهای بیمارستانی، حوادث جدی که منجر به عوارض بیماران می شود، مدیریت خطر، احتمال مخاطره یا عواقب بد در بیماران، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب، مدیریت خطاهای پزشکی، تجزیه و تحلیل علت ریشه ای حوادث، توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه، شناسایی صحیح بیماران، ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار، انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار، کنترل غلظت محلولهای الکترولیت، اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات، اجتناب از اتصالات نادرست سوند و لوله ها و رعایت بهداشت دست اشاره کرد.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 مرداد 1397