برگزاری کارگاه آموزشی « راهبری مقدماتی نرم افزار Excel در عملیات مالی » در مرکز آموزشی امام رضا(ع)
کارگاه آموزشی راهبری مقدماتی نرم افزار Excelدر عملیات مالی با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت فراگیران در خصوص شیوه های بکارگیری ابزارهای نرم افزارEXCEL و بهره برداری مناسب در عملیات مالی از تاریخ 97/6/4 تا 97/7/3 به مدت 20 ساعت ( هفته‌ای دو روز) در مرکز آموزشی امام رضا (ع) درحال برگزاری است.

   در این کارگاه تعداد 19 نفر از کارشناسان مالی و حسابداران شاغل در اداره کل امور مالی و ذیحسابی حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای ابراهیم توکلیارائه می‌شود.

 ضرورت تشکیل این کارگاه آموزشی افزایش دانش و مهارت­های عملی لازم در به کارگیری از نرم افزار EXCEL در انجام فرآیند­های مالی می‌باشد که این امر سبب تسریع در انجام وظایف محوله می شود.

فراگیران در این کارگاه با مباحثی نظیر: شناسایی جدول­های EXCEL ، اضافه، حذف، ویرایش، SHEET های مختلف بین فایل‌ها، اضافه و حذف دیتاهای بین چند فایل EXCEL،جستجوی اطلاعات، قالب بندی خانه های EXCEL، محدوده شناسی، کادرگذاری KEYSHOTCHANGE LANGUAGE BAR، ترکیب خانه های EXCEL، محدودیت و رفع اشکالات نهایی، آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 6 شهریور 1397