لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول دی ماه (1 تا 97/10/6)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول دی ماه (1 تا 97/10/6) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 آذر 1397