برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد موسیقی غیر ایرانی در برنامه‌های خبری ویژه تدوینگران در ساختمانآموزشی امام رضا(ع)
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و با هدف تخصصی شناخت فرهنگ موسیقیایی غربی در رسانه به منظور تصحیح انتخاب موسیقی برای انواع برنامه های خبری از تاریخ 97/9/17 به مدت 24 ساعت روزهای شنبه و سه‌شنبه از ساعت 10 الی 12 در ساختمان آموزشی امام رضا(ع) در حال برگزاری می‌باشد.

تدریس این کارگاه بر عهده آقای ساعد آذری است و شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی تدوینگران می‌باشند

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند با مفاهیم اصلی و بنیادین در موسیقی و چگونگی کاربرد آن در خبر آشنا ­شوند،  با دقت نظر بیشتری موسیقی در خبر را به عنوان ابزاری کارآمد در بخش های مختلف خبری به جهت آگاهی سازی ذهن، آماده کردن ذهن مخاطب برای پذیرش یک خبر و کنترل ذهن مخاطب در شرایط خاص ملی، مذهبی و ... استفاده کنند، با یادگیری سبک های مختلف موسیقی، با استفاده صحیح و به جای موسیقی در خبر از خطاهای احتمالی دور شوند، نگاه و دید وسیع تر و عمیق ­تری را نسبت به موسیقی غربی پیدا کرده و با فرهنگ رسانه ای غرب در حوزه موسیقی آشنا ­شوند و با دید عمیق تری کاربرد موسیقی را به عنوان ابزاری کارآمد در بخش های مختلف خبری در جهت جلب توجه مخاطب استفاده کنند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 24 آذر 1397