لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم مرداد (21 لغایت 96/5/26)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم مرداد (21 لغایت 96/5/26) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مرداد 1396