لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر آبان ماه (8/26 تا 97/9/1)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر آبان ماه (8/26 تا 97/9/1) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 آبان 1397