برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت چینش کنداکتور خبری در مرکز کیش
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و با هدف افزایش مهارت فراگیران در چینش کنداکتور استاندارد اخبار با رعایت اصول مدیریت زمان در تاریخ 97/10/13 به مدت 8 ساعت برگزار شد. تدریس این کارگاه را آقای حسن عابدینی انجام داده است.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی سردبیران خبر و دبیران خبر بوده که از مراکز بوشهر، خلیج فارس و کیش به صورت منطقه‌ای در مرکز  کیش آموزش دیده‌اند.

   فراگیران پس از پایان این کارگاه آموزشی بایستی بتوانند مولفه­ های اصلی کنداکتور را تشریح ، کنداکتور خبری را نقد و تحلیل کنند، عوامل موثر در یک کنداکتور استاندارد را تشریح و تحلیل کرده و یک کنداکتور خبری بدون نقص و استاندارد( با رعایت اصول حرفه­ای) را تدوین و تولید نمایند.                                                                                            

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 15 دی 1397