حقوق مسافر
حقوق مسافر در پروازهای داخلی بطور كلي ناظربر موارد مشروحه ذيل ميباشد:

1- عدم تبعیض

Non-Discrimination
كليه مسافرين بصورت يكسان از خدمات شركت هاي هواپيمايي بهره مند ميباشند.

2- ممانعت از سفر
Denied Boarding
در صورتيكه به رغم داشتن بليت تأييد شده، شركت هواپيمايي از پذيرش مسافر به لحاظ محدوديت هاي شركت حمل كننده اعم از بازرگاني، فني ويا عملياتي امتناع نمايد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استرداد وجه و همچنين ارائه يک بليت رايگان مشابه از لحاظ مسير و كلاس پروازي ميباشد.

تاریخ انتشار: شنبه 3 تیر 1396