گردشگری ابطال پرواز
.

ابطال پرواز توسط شركت حمل كننده:


1-اگر ابطال پرواز از زمان خريد بليت تا يک هفته قبل از انجام پرواز باشد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استرداد كامل وجه بليت مي باشد.

2- اگر ابطال پرواز از شش روز تا 00 ساعت قبل از انجام پرواز باشد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استرداد كامل وجه بليت و ارائه يک بليت مشابه با 92 درصد تخفيف از لحاظ مسير و كلاس پروازي به مسافر می باشد.

3-اگر ابطال از 00 ساعت مانده تا زمان انجام پرواز انجام پذيرد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استرداد کامل وجه و ارائه یک فقره بليت نيم بها مشابه از لحاظ مسير و كلاس پروازي ميباشد.

تبصره:ارائه بليت مشابه (از لحاظ مسير و كلاس پروازي )در اولين فرصت زماني انجام ميگيرد. همچنين در صورتانتقال مسافر توسط ساير خطوط هوائي، اين امربدون پرداخت هزينه ويا مابه التفاوت توسط مسافر و يا خسارت توسط شركتهاي هواپيمايي انجام خواهد پذيرفت.

تاریخ انتشار: دوشنبه 5 تیر 1396