مسکن مهر مسکن مهر
مسکن مهر

قابل توجه مالکان محترم مسکن مهر شهر جدید پردیس

همکاران محترمی که موفق به دریافت سند پنج برگی شده اند می توانند جهت برخورداری از تخفیف 45 درصدی در خصوص خرید عرصه واحدهای خود ، حداکثر تا تاریخ 98/03/30 به واحد مسکن مهر سازمان واقع در طبقه اول ساختمان اداری و مالی مراجعه نمایند .

  

  • لازم به توضیح است در صورت نقل و انتقال اعیان ، عرصه نیز بنام خریدار صادر خواهد شد .

 

                                                                                                                                                                ادره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                                                                   امور اجتماعی و تعاون

 

                                                                                                                                                                

تاریخ انتشار: شنبه 14 اردیبهشت 1398