افتتاح آرایشگاه ساختمان اداری افتتاح آرایشگاه ساختما ن اداری
افتتاح آرایشگاه ساختما ن اداری پس از بازسازی

آرایشگاه ساختمان اداری پس از چندین سال به طور کامل بازسازی، نوسازی و روز شنبه 22 اردیبهشت ماه  با حضور رئیس مرکز سرمایه انسانی ، مدیر کل اموراجتماعی ورفاهی و جمعی ازمدیران مرکز افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.

                                                                                                                اداره کل اموراجتماعی ورفاهی

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 24 اردیبهشت 1397