با حکم مدیر کل امور اجتماعی ورفاهی جناب آقای علیرضا ملک محمدی به سمت مسئول مجتمع اقامتی وپذیرایی ملاصدرا منصوب شدند
جناب آقای علیرضا ملک محمدی به سمت مسئول مجتمع اقامتی وپذیرایی ملاصدرا منصوب شدند

 

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند، به موجب حکم آمده در پیوست جناب آقای علیرضا ملک محمدی به سمت مسئول مجتمع اقامتی وپذیرایی ملاصدرا منصوب شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 5 دی 1396