واریز وجه خواروبار سه ماهه دوم96 واریز وجه خواروبار سه ماهه دوم96
واریز وجه خواروبار سه ماهه دوم96

به اطلاع کلیه همکاران رسمی و پیمانی شاغل در تهران می رساند وجه خوارو بار سه ماهه دوم سال96

به رفاهی کارت جام جم واریز گردید.

                                                                 اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: پنج شنبه 6 مهر 1396