سرزمین عجایب سرزمین عجایب
مجموعه تفریحی سرزمین عجایب با تخفیف 50 درصد برخوردار می باشد.

همکاران مترم می توانند جهت تهیه کارت اعتباری مجموعه تفریحی سرزمین عجایب با 50 درصد تخفیف( واقع در مجتمع تجاری تیراژه ) به ساختمان مجتمع اداری و مالی طبقه همکف - واحد امور اجتماعی و تعاون اتاق شماره5( آقای محمودی ) مراجعه نمایند .                 

                                                                                                                                             اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                                                   امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 تیر 1397