جناب آقای ابوالفضل سبحانی به سمت دبیر کمیته منابع مالی و سرمایه انسانی ستاد مدیریت بحران منصوب شدند جناب آقای ابوالفضل سبحانی به سمت دبیر کمیته منابع مالی و سرمایه انسانی ستاد مدیریت بحران منصوب شدند
جناب آقای ابوالفضل سبحانی به سمت دبیر کمیته منابع مالی و سرمایه انسانی ستاد مدیریت بحران منصوب شدند

قابل توجه همکاران محترم:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند و به موجب حکم آمده در پیوست جناب آقای ابوالفضل سبحانی به سمت دبیر کمیته منابع مالی و سرمایه انسانی ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منصوب شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 فروردین 1398