بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه عمر و سرمایه گذاری
نگاه امروز آرامش فردا

مشخصات بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری:

1 – مدت بیمه نامه حداقل 5 سال و حداکثر 30 سال

2 – نحوه پرداختی حق بیمه الف - روش منظم پرداختی ب - حق بیمه یکجا ج - روش منظم پرداختی + حق بیمه پرداختی

3- نرخ افزایش سرمایه فوت (ثابت 5% -10% - 15% - 20%)

4 - سن بیمه شده

5 – نرخ افزایش حق بیمه منظم

6 - سرمایه فوت به هر علت حداکثر تا سقف 4 میلیارد ریال

تعهدات بیمه نامه:

1 – سرمایه بیمه: سرمایه ای است که در صورت از دست دادن سرمایه انسانی در طی مدت بیمه نامه و یا حیات وی در پایان مدت بیمه نامه در وجه استفاده کنندگان پرداخت می گردد.

2 - سرمایه بیمه فوت: مجموع سرمایه فوت بیمه نامه در هر سال بیمه ای اندوخته سرمایه گذاری تشکیل شده تا زمان فوت

3 سرمایه پرداختی در صورت فوت = اندوخته سرمایه گذاری تا زمان فوت + سرمایه  بیمه نامه (فوت به هر علت)+سرمایه فوت دراثر حادثه ( در صورت انتخاب )

4 – سرمایه بیمه حیات: عبارت است از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه در انتهای مدت بیمه نامه

5 – سرمایه پرداختی در زمان حیات = اندوخته سرمایه گذاری در پایان قرارداد

انواع پوشش های اضافی این بیمه نامه:

1 - سرمایه فوت دراثر حادثه

2 – پوشش اضافی امراض خاص

3 – پرداخت هزینه پزشکی دراثر حادثه

4 – پرداخت مقرری روزانه بستری شدن در مراکز درمانی

5 – معافیت از پرداخت هزینه های بیمه نامه

6- معافیت از پرداخت کل حق بیمه

7-  نقص عضو و از کارافتادگی دائم ناشی از حادثه

8 – مستمری از کارافتادگی

9 – پرداخت سرمایه بیکاری  در صورت از کارافتادگی دائم و کامل

مزایای بیمه نامه:

1 – پرداخت سود علی الحساب به اندوخته بیمه نامه

2 - پرداخت سود مشارکت در منافع به اندوخته بیمه نامه

3 – محاسبه سود به صورت روزشمار

4 - – پرداخت سود تشویقی در صورت واریز حق بیمه زودتر از تاریخ سر رسید پرداخت

5 -عدم جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه در صورت واریز حق بیمه دیرتر از تاریخ سر رسید پرداخت

6 – معافیت سرمایه بیمه از پرداخت مالیات بر درآمد

7 - معافیت سرمایه بیمه از پرداخت مالیات بر ارث

8 – امکان دریافت وام با شرایط ویژه بدون ضامن و وثیقه تا  سقف 90% ارزش باز خریدی بیمه نامه

9 - امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه

10 – امکان باز خرید بیمه نامه در هر زمان از مدت بیمه نامه

11 - امکان پرداخت اندوخته بیمه نامه در انتهای مدت بیمه نامه به صورت یکجا

12 - امکان پرداخت اندوخته بیمه نامه در انتهای مدت بیمه نامه در قالب یکی از انواع مستمری

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 خرداد 1397