تکمیل ظرفیت مرحله اول نوبت دهی تعویض شناسنامه تکمیل ظرفیت مرحله اول نوبت دهی تعویض شناسنامه
همکاران متقاضی تعویض شناسنامه

 

با توجه به تکمیل ظرفیت مرحله اول نوبت دهی تعویض شناسنامه،برای مرحله دوم ثبت نام و دریافت نوبت از تاریخ 96/10/26 به پرونده شخصی مراجعه نمایند.

                                                     اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                             امور رفاهی

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 دی 1396