جناب آقای منصورعلی نظری به سمت مدیر امور رفاهی منصوب شدند جناب آقای منصورعلی نظری به سمت مدیر امور رفاهی منصوب شدند
جناب آقای منصورعلی نظری به سمت مدیر امور رفاهی منصوب شدند

قابل توجه همکاران گرامی سازمان:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند مدیریتی، به موجب حکم آمده در پیوست جناب آقای منصور عای نظری به سمت مدیر امور رفاهی  اداره کل امور اجتماعی ورفاهی منصوب شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 22 مهر 1396