هدایای دانش آموزان ممتاز ویژه همکاران رسمی و پیمانی هدایای دانش آموزان ممتاز ویژه همکاران رسمی و پیمانی
هدایای دانش آموزان ممتاز ویژه همکاران رسمی و پیمانی

قابل توجه همكاران رسمی و پیمانی

به منظور ترغيب و تشويق فرزندان عزيز همكاران شاغل رسمي و پیمانی سازمان که در سال تحصیلی 98 97 در مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم تحصیل می کنند و مشمول موارد زیر هستند  هدايايي تقديم خواهد شد ، لذا بدينوسيله به اطلاع اولياء گرامی فرزندان مذکور مي رساند كه با رعايت دقيق مندرجات جدول زير برگه اي كه از طريق لینک ثبت  نام دانش آموزان ممتاز در پرونده شخصي (سايت معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی) در اختيار آنها قرار مي گيرد تكميل و پس از تأييد آموزشگاه محل تحصيل به انضمام تصویر کارنامه دانش آموز ، تحويل امور اداري واحد خود نمايند .

 

از مدیران محترم امور اداري واحدها تقاضا مي شود برگه های تأئید شده را از همکاران واحد مربوطه جمع آوری و تا تاریخ 01 / 05 / 98 به مدیریت امور رفاهی ارسال نمایند .

 

مقطع

پايه تحصيلي

معدل كل

دوره اول متوسطه

 

(راهنمایی)

 

هفتم  - هشتم - نهم

 

19

 

دوره دوم متوسطه

 

(دبیرستان)

دهمیازدهم دوازدهم

18

 

                                                                                          

                                                                                                                                             اداره كل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                                                        امور رفاهی

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 خرداد 1398