نصب کمدهای جدید در استخر سازمان نصب کمدهای جدید در استخر سازمان
نصب کمدهای جدید در استخر سازمان

کمدهای رختکن استخر مجموعه ورزشی سازمان تعویض گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اجتماعی و رفاهی به دستور معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی

کمدهای قبلی استخر تعویض و به جای آن کمدهایی با ابعاد بزرگتر و دارای دو قفل مغناطیسی و مکانیکی نصب

گردید که شرایط مناسب تری را برای همکاران گرامی ایجاد می نماید.

لازم به ذکر است پس از بازسازی کمدهای قبلی ار آنها در سایر سالن ها استفاده خواهد شد.

                                                                                     روابط عمومی اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 دی 1395