تحویل مدارک بیمه درمان تکمیلی سال 96 تحویل مدارک بیمه درمان تکمیلی سال 96
تحویل مدارک بیمه درمان تکمیلی سال 96

به اطلاع همکاران پیمانی که تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی پارسیان سال 1396 بوده اند می رساند حداکثر تا تاریخ 97/03/10 مدارک هزینه های درمانی خود را تحویل نماینده بیمه پارسیان مستقر در طبقه همکف ساختمان اداری نمایند.

اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

امور رفاهی

تاریخ انتشار: شنبه 8 اردیبهشت 1397