ششمین کارگاه آموزشی سبک زندگی ششمین کارگاه آموزشی سبک زندگی
ششمین کارگاه آموزشی سبک زندگی

اطلاعیه

ششمین کارگاه آموزشی سبک زندگی درتداوم مباحث راهبردی با موضوع کسب مهارتهای ده گانه زندگی ( خودآگاهی ، همدلی ، روابط بین فردی و..) چهارشنبه مورخ 95/6/17راس ساعت 10 الی 12

با حضوراساتید حوزه ودانشگاه درمکان: طبقه اول ساختمان اداری

( سالن مرکز پژوهش وسنجش افکار) برگزار می شود.

         حضورشما همکار محترم موجب امتنان است .

                                                           دفترترویج سبک زندگی

                                                     اداره کل خدمات رفاهی واجتماعی

تاریخ انتشار: سه شنبه 9 شهریور 1395